39 je málo, chystá sa daň číslo 40

 1. daň z príjmov fyzickej osoby
 2. daň z príjmov právnickej osoby
 3. daň z pridanej hodnoty (DPH)
 4. daň pomenovaná odvod zdravotnej poisťovni – zdravotné poistenie
 5. daň pomenovaná odvod Sociálnej poisťovni – starobné poistenie
 6. daň pomenovaná odvod Sociálnej poisťovni – invalidné poistenie
 7. daň pomenovaná odvod Sociálnej poisťovni – rezervný fond solidarity
 8. daň pomenovaná odvod Sociálnej poisťovni – nemocenské poistenie
 9. daň pomenovaná odvod Sociálnej poisťovni – úrazové poistenie
 10. daň pomenovaná odvod Sociálnej poisťovni – poistenie v nezamestnanosti
 11. daň pomenovaná odvod Sociálnej poisťovni – garančné poistenie
 12. daň z motorových vozidiel
 13. spotrebná daň z minerálneho oleja
 14. daň z pozemkov
 15. daň zo stavieb
 16. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
 17. daň za psa
 18. daň za užívanie verejného priestranstva
 19. daň za ubytovanie
 20. daň za predajné automaty
 21. daň za nevýherné hracie prístroje
 22. daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 23. daň za jadrové zariadenie
 24. spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov
 25. spotrebná daň z piva
 26. spotrebná daň z liehu
 27. spotrebná daň z medziproduktu
 28. spotrebná daň z vína
 29. spotrebná daň z elektriny
 30. spotrebná daň z uhlia
 31. spotrebná daň zo zemného plynu
 32. daň z medzinárodného obchodu (podiel na vybratých finančných prostriedkoch)
 33. daň z úhrad za dobývací priestor
 34. daň z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
 35. úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS (koncesionárska daň)
 36. osobitný odvod (daň) z podnikania v regulovaných odvetviach
 37. osobitný odvod (daň) vybraných finančných inštitúcií
 38. zrážková daň
 39. daň z dividend

V septembri sa vládna koalícia chystá odklepnúť návrh Igora Chomu (Smer), Ľubomíra Petráka (Smer) a Edity Pfundtner (Most-Híd). Už od novembra by mala platiť novela dane zo stavieb, ktorou sa zavedie zdaňovanie každého podlažia (aj pivnice). Pocítia ju najmä majitelia bežných rodinných domov na dedinách, ktorým sa odrazu môže platenie za dom aj strojnásobiť. Do zoznamu pribúda číslo
40. daň z podlažia.

Mimochodom, to nie je všetko čo vám berú z výplaty. Toto sú len dane (pravidelné povinné platby štátu).

Ešte máme približne 1500 rôznych druhov poplatkov, ktoré musíme zaplatiť za určitý výkon štátneho alebo miestneho orgánu. Najznámejšie sú
– kolky
– súdne poplatky
– pokuty
– penále
– poplatky
– platby z nepriemyselného predaja a služieb.

Systém, ktorý takúto obludnosť vyprodukoval, sa nazýva najpokrokovejšia najmodernejšia slovenská parlamentná demokracia.

Ach, jaj! Zlatý život v stredoveku!