Dane a čo za ne?

Slovenské dane a čo za ne? Veľké tajomstvo sociálneho štátu.

1. daň z príjmov fyzickej osoby
2. daň z príjmov právnickej osoby
3. daň z pridanej hodnoty (DPH)
4. daň propagandisticky nazývaná odvod zdravotnej poisťovni – zdravotné poistenie
5. daň propagandisticky nazývaná odvod Sociálnej poisťovni – starobné poistenie
6. daň propagandisticky nazývaná odvod Sociálnej poisťovni – invalidné poistenie
7. daň propagandisticky nazývaná odvod Sociálnej poisťovni – rezervný fond solidarity
8. daň propagandisticky nazývaná odvod Sociálnej poisťovni – nemocenské poistenie
9. daň propagandisticky nazývaná odvod Sociálnej poisťovni – úrazové poistenie
10. daň propagandisticky nazývaná odvod Sociálnej poisťovni – poistenie v nezamestnanosti
11. daň propagandisticky nazývaná odvod Sociálnej poisťovni – garančné poistenie
12. daň z motorových vozidiel
13. spotrebná daň z minerálneho oleja
14. daň z pozemkov
15. daň zo stavieb
16. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
17. daň za psa
18. daň za užívanie verejného priestranstva
19. daň za ubytovanie
20. daň za predajné automaty
21. daň za nevýherné hracie prístroje
22. daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
23. daň za jadrové zariadenie
24. spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov
25. spotrebná daň z piva
26. spotrebná daň z liehu
27. spotrebná daň z medziproduktu
28. spotrebná daň z vína
29. spotrebná daň z elektriny
30. spotrebná daň z uhlia
31. spotrebná daň zo zemného plynu
32. daň z medzinárodného obchodu (podiel na vybratých finančných prostriedkoch)
33. daň z úhrad za dobývací priestor
34. daň z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
35. úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS (koncesionárska daň)
36. osobitný odvod (daň) z podnikania v regulovaných odvetviach
37. osobitný odvod (daň) vybraných finančných inštitúcií
38. zrážková daň

Myslíte, že to je všetko? Toto sú len dane (pravidelné povinné platby štátu).
Ešte máme približne 1500 rôznych druhov poplatkov, ktoré musíme zaplatiť za určitý výkon štátneho alebo miestneho orgánu. Najznámejšie sú kolky, súdne poplatky, pokuty a penále, poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb.

Už viete, kde sa vám stratí tých 60% z každej výplaty? Za rok 2015 štát takto vyzbiera 28 miliárd eur. A už vopred má naplánované, že minie 30 miliárd. Nezabúdajme na dlžobu 42 miliárd.

Milión voličov Smeru si želá takéto štátne výpalníctvo a chystajú sa zopakovať vládnutie už tretí raz.