Podriadenosť Slovenska EÚ

Asi viete, že zákony EÚ majú prednosť pred slovenskými zákonmi. Lenže Brusel neustále skúša členským štátom predpisovať AJ DANE. Pritom k základným atribútom štátu patrí suverenita uložiť daň, rozhodnúť o jej výške, podobe a výbere. Štát, ktorý nemá právomoc rozhodnúť o daniach, nie je suverénnym štátom.

Nemali by sme mať zvrchovanosť našich zákonov na našom území? O daňovej suverenite by sme sa ani nemali baviť!

Mimochodom o podriadenosti Slovenska hovorí v našej Ústave v čl. 7 okrem ods.2, v ktorom sa píše: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ aj ods. 5: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“